Film szkolny

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY LICENCYJNEJ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (FILM SZKOLNY I STUDENCKI) numer ……. z dnia ……..

Definicje

Jaguarec

Jaguarec Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-904) przy ul. Lipskiej 5, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS: 0000342234, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, NIP: 1132783436, REGON: 142125444

Licencjobiorca

……….

Nagranie

……….

Projekt

tytuł: ………., reżyser: ……….

Pola Eksploatacji

a) utrwalanie i zwielokrotnianie na płytach CD, CD-R, VCD, DVD, Blu-Ray i jakąkolwiek inną techniką znaną w chwili udzielenia licencji; b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie; c) publiczne odtwarzanie, wyświetlanie; d) nadawanie i reemitowanie za pomocą fonii lub wizji przewodowej, bezprzewodowej lub za pośrednictwem satelity; e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Projektu w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet i w innych sieciach telekomunikacyjnych, jak również inne  sposoby transmisji internetowej, w tym w szczególności webcasting i simulcasting

Okres

bez ograniczeń

Terytorium

bez ograniczeń

Cena

………. zł + 23% VAT

§ 1.

1.Jaguarec niniejszym potwierdza, że w zamian za zapłatę Ceny udzielił Licencjobiorcy niewyłącznej licencji do korzystania z Nagrania na potrzeby Projektu na Polach Eksploatacji w Okresie i na Terytorium, z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej. 2.Licencjobiorca uprawniony jest do synchronizacji Nagrania z Projektem oraz do opracowania Nagrania na potrzeby Projektu (w szczególności poprzez zmianę jego), pod następującymi warunkami, które muszą być spełnione łącznie: a.Nagranie może być wykorzystane wyłącznie na potrzeby Projektu realizowanego przez Licencjobiorcę w ramach pobierania nauki w szkole wyższej mającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, na kierunkach filmowych, artystycznych, dziennikarskich i związanych z produkcją audiowizualną; b.Licencjobiorca nie może czerpać korzyści finansowych z eksploatacji Projektu, w szczególności poprzez sprzedaż egzemplarzy, odpłatne udzielanie licencji itp., ani nie może wyrażać zgody na czerpanie takich korzyści z Projektu przez osoby trzecie; c.w czołówce lub tyłówce Projektu muszą zostać wskazane dane dotyczące Nagrania zgodne z danymi wymienionymi w niniejszym dokumencie ze wskazaniem nazwy Jaguarec jako Licencjodawcy; d.Projekt może być eksploatowany przez Licencjobiorcę wyłącznie na Polach Eksploatacji w Okresie i na Terytorium. 3.Licencjobiorca nie może wykorzystywać Projektu zawierającego Nagranie w inny sposób oraz w innym celu niż określone powyżej. W szczególności Projekt nie może służyć dla celów propagandowych, politycznych, religijnych lub reklamowych jakichkolwiek produktów, usług bądź osób trzecich. W Projekcie nie mogą zostać zamieszczone jakiekolwiek nazwy lub znaki towarowe (słowne, słowno-graficzne lub muzyczne) inne niż nazwa lub znaki Licencjobiorcy i innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w produkcję Projektu. Zamieszczenie informacji o sponsorach lub patronach medialnych Projektu wymaga każdorazowo zgody Jaguarec, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności. 4.Bez pisemnej zgody Jaguarec całość ani też jakakolwiek część praw wynikających z udzielonej licencji nie może być przeniesiona przez Licencjobiorcę na strony trzecie. 5.Licencjobiorcy nie są udzielone żadne inne prawa niż wyraźnie wymienione w niniejszym dokumencie. W szczególności Jaguarec nie udziela Licencjobiorcy praw powierzonych właściwym organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. 6.Zmiana warunków eksploatacji Projektu określonych w niniejszym dokumencie możliwa będzie po ustaleniu w formie pisemnej nowych warunków eksploatacji Projektu, w tym w szczególności odrębnego wynagrodzenia należnego Jaguarec z tytułu takiej eksploatacji. 7.Udzielona Licencja podlega prawu polskiemu.

§ 2.

1.Jaguarec oświadcza, że powierzył Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS zarządzanie na terytorium Polski autorskimi prawami majątkowymi w stosunku do utworu zawartego w Nagraniu w zakresie Pól Eksploatacji. 2.W związku z powyższym Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie podmioty (w tym również Licencjobiorca) dokonujące nadań telewizyjnych/radiowych Projektu, publicznego wyświetlania Projektu lub zwielokrotniania Projektu i wprowadzania go do obrotu, mogą dokonywać takiej eksploatacji Projektu wyłącznie w oparciu o umowy licencyjne zawarte przez nie ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS lub innymi właściwymi organizacjami zbiorowego zarządzania autorskimi prawami majątkowymi i na warunkach określonych w tych umowach. Licencjobiorca zobowiązuje się, że wszystkie metryki Projektu, sporządzane w celu przedłożenia organizacjom, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą zawierały dane dotyczące Nagrania zgodne z danymi wymienionymi w niniejszym dokumencie. 3.W przypadku publicznego udostępniania Projektu w sieci Internet, w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, mają zastosowanie następujące postanowienia: a.w przypadku udostępniania Projektu na stronach podmiotów trzecich, które zawarły stosowne umowy licencyjne ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS lub innymi właściwymi organizacjami zbiorowego zarządzania autorskimi prawami majątkowymi (np. YouTube, Wrzuta), Licencjobiorca zobowiązany jest jedynie zamieścić w opisie Projektu dane dotyczące Nagrania zgodne z danymi wymienionymi w niniejszym dokumencie; b.w pozostałych przypadkach Licencjobiorca zobowiązany jest do zawarcia stosownej umowy licencyjnej ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS lub inną właściwą organizacją zbiorowego zarządzania autorskimi prawami majątkowymi i do uiszczenia tantiem autorskich według obowiązującej stawki.

§ 3.

1.Jaguarec oświadcza, że przysługują mu następujące prawa do Nagrania: a.autorskie prawa majątkowe do zawartych w Nagraniu utworów muzycznych oraz słowno-muzycznych; b.prawa pokrewne do zawartych w Nagraniu artystycznych wykonań; c.prawa pokrewne producenta fonogramu w stosunku do Nagrania. 2.Jaguarec oświadcza, że Nagranie jest wolne od wad prawnych oraz że udzielenie licencji do korzystania z Nagrania na warunkach określonych w niniejszym dokumencie, nie narusza praw jakichkolwiek osób trzecich.

§ 4.

1.Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Nagrania winny być zgłaszane Jaguarec w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 2.Termin rozpatrzenia reklamacji przez Jaguarec wynosi 30 dni. W przypadku gdy Licencjobiorca nabył licencję dla celów związanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, Jaguarec zastrzega sobie prawo wydłużenia tego terminu z powodu złożoności danej reklamacji lub podejmowanych czynności wyjaśniających.

§ 5.

1.Licencjobiorca, który nabył licencję dla celów niezwiązanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową ma prawo odstąpić od umowy licencyjnej w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 2.Termin do odstąpienia od umowy licencyjnej wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 3.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Licencjobiorca musi poinformować Jaguarec o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W tym celu Licencjobiorca może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do regulaminu serwisu Jaguarec Music Search, jednak nie jest to obowiązkowe. 4.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Licencjobiorca wysłał oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 5.W przypadku odstąpienia od umowy licencyjnej Jaguarec zwróci Licencjobiorcy wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostanie poinformowany o odstąpieniu od umowy przez Licencjobiorcę. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Licencjobiorca uzgodni z Jaguarec inne rozwiązanie, z zastrzeżeniem że w każdym przypadku Licencjobiorca nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 6.Mając na uwadze, że przy zawarciu umowy licencyjnej Licencjobiorca zgodził się na rozpoczęcie okresu obowiązywania licencji przed upływem terminu do odstąpienia od umowy licencyjnej, Jaguarec zastrzega sobie prawo potrącenia ze zwracanych kwot, kwoty proporcjonalnej do okresu obowiązywania licencji, tj. do chwili, w której Licencjobiorca poinformował Jaguarec o odstąpieniu od umowy licencyjnej.