Film korporacyjny

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY LICENCYJNEJ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (FILM KORPORACYJNY nr ………. z dnia ……….

Definicje

Jaguarec

Jaguarec Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-904) przy ul. Lipskiej 5, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS: 0000342234, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, NIP: 1132783436, REGON: 142125444

Licencjobiorca

……….

Nagranie

……….

Fragment

fragment Nagrania trwający ………. minut

Projekt

tytuł: ……….

Pola Eksploatacji

a) utrwalanie i zwielokrotnianie na płytach CD, CD-R, VCD, DVD, Blu-Ray i jakąkolwiek inną techniką znaną w chwili udzielenia licencji – wyłącznie na potrzeby eksploatacji w sposób określony w pkt b)-c) poniżej; b) publiczne odtwarzanie, wyświetlanie – wyłącznie na wewnętrznych pokazach organizowanych na potrzeby Licencjobiorcy, takich jak imprezy korporacyjne, szkolenia itp.; c) publiczne udostępnianie w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Projektu w miejscu i czasie przez siebie wybranym

Okres

bez ograniczeń

Terytorium

……….

Cena

………. zł + 23% VAT

§ 1.

Jaguarec niniejszym potwierdza, że w zamian za zapłatę Ceny udzielił Licencjobiorcy niewyłącznej licencji do korzystania z Nagrania na potrzeby Projektu w granicach Fragmentu na Polach Eksploatacji w Okresie i na Terytorium, z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej. Licencjobiorca uprawniony jest do synchronizacji Nagrania z Projektem oraz do opracowania Nagrania na potrzeby Projektu (w szczególności poprzez zmianę jego tempa lub dodanie nowej warstwy słownej), pod następującymi warunkami, które muszą być spełnione łącznie: Nagranie może być wykorzystane wyłącznie na potrzeby Projektu realizowanego przez Licencjobiorcę w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub statutową; Licencjobiorca nie może czerpać korzyści finansowych z eksploatacji Projektu, w szczególności poprzez sprzedaż egzemplarzy, odpłatne udzielanie licencji itp., ani nie może wyrażać zgody na czerpanie takich korzyści z Projektu przez osoby trzecie; w czołówce lub tyłówce Projektu muszą zostać wskazane dane dotyczące Nagrania zgodne z danymi wymienionymi w niniejszym dokumencie; Projekt może być eksploatowany przez Licencjobiorcę wyłącznie w granicach Fragmentu na Polach Eksploatacji w Okresie i na Terytorium. Licencjobiorca nie może wykorzystywać Projektu zawierającego Nagranie w inny sposób oraz w innym celu niż określone powyżej. W szczególności Projekt nie może służyć dla celów propagandowych, politycznych lub religijnych. W Projekcie nie mogą zostać zamieszczone jakiekolwiek nazwy lub znaki towarowe (słowne, słowno-graficzne lub muzyczne) inne niż nazwa lub znaki Licencjobiorcy i innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w produkcję Projektu. Bez pisemnej zgody Jaguarec całość ani też jakakolwiek część praw wynikających z udzielonej licencji nie może być przeniesiona przez Licencjobiorcę na strony trzecie. Licencjobiorcy nie są udzielone żadne inne prawa niż wyraźnie wymienione w niniejszym dokumencie. W szczególności Jaguarec nie udziela Licencjobiorcy praw powierzonych  właściwym organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Zmiana warunków eksploatacji Projektu określonych w niniejszym dokumencie możliwa będzie po ustaleniu w formie pisemnej nowych warunków eksploatacji Projektu, w tym w szczególności odrębnego wynagrodzenia należnego Jaguarec z tytułu takiej eksploatacji. Udzielona Licencja podlega prawu polskiemu.

§ 2.

Jaguarec oświadcza, że powierzył Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS zarządzanie na terytorium Polski autorskimi prawami majątkowymi w stosunku do utworu zawartego w Nagraniu w zakresie Pól Eksploatacji. W związku z powyższym Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie podmioty (w tym również Licencjobiorca) dokonujące publicznego wyświetlania Projektu lub zwielokrotniania Projektu, mogą dokonywać takiej eksploatacji Projektu wyłącznie w oparciu o umowy licencyjne zawarte przez nie ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS lub innymi właściwymi organizacjami zbiorowego zarządzania autorskimi prawami majątkowymi i na warunkach określonych w tych umowach.Licencjobiorca zobowiązuje się, że wszystkie metryki Projektu, sporządzane w celu przedłożenia organizacjom, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą zawierały dane dotyczące Nagrania zgodne z danymi wymienionymi w niniejszym dokumencie. W przypadku publicznego udostępniania Projektu w sieci Internet, w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, mają zastosowanie następujące postanowienia: w przypadku udostępniania Projektu na stronach podmiotów trzecich, które zawarły stosowne umowy licencyjne ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS lub innymi właściwymi organizacjami zbiorowego zarządzania autorskimi prawami majątkowymi (np. YouTube, Wrzuta), Licencjobiorca zobowiązany jest jedynie zamieścić w opisie Projektu dane dotyczące Nagrania zgodne z danymi wymienionymi w niniejszym dokumencie; w pozostałych przypadkach Licencjobiorca zobowiązany jest do zawarcia stosownej umowy licencyjnej ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS lub inną właściwą organizacją zbiorowego zarządzania autorskimi prawami majątkowymii do uiszczenia tantiem autorskich według obowiązującej stawki.

§ 3.

Jaguarec oświadcza, że przysługują mu następujące prawa do Nagrania: autorskie prawa majątkowe do zawartych w Nagraniu utworów muzycznych oraz słowno-muzycznych; prawa pokrewne do zawartych w Nagraniu artystycznych wykonań; prawa pokrewne producenta fonogramu w stosunku do Nagrania. Jaguarec oświadcza, że Nagranie jest wolne od wad prawnych oraz że udzielenie licencji do korzystania z Nagrania na warunkach określonych w niniejszym dokumencie, nie narusza praw jakichkolwiek osób trzecich.