Regulamin

Regulamin

serwisu internetowego Jaguarec Music Search

(jaguarecmusicsearch.com)

  Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
 2. Administratorem Serwisu jest Jaguarec. Jaguarec przysługują wyłączne autorskie prawa majątkowe do Serwisu.
 3. Serwis przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, korzystających z nagrań utworów muzycznych i słowno-muzycznych w ramach swojej działalności gospodarczej, statutowej, zawodowej, jak również w związku z pobieraniem nauki lub dla potrzeb prywatnych.
 4. Serwis umożliwia Użytkownikom zapoznawanie się z Nagraniami z repertuaru Jaguarec oraz składanie zamówień dotyczących udzielenia licencji do korzystania z takich Nagrań.
 5. Każdy Użytkownik może nieodpłatnie przeglądać Nagrania za pośrednictwem Serwisu oraz dokonywać ich odsłuchu bez konieczności rejestracji.
 6. Zarejestrowani Użytkownicy uzyskują nieodpłatną próbną licencję do korzystania z Nagrań, umożliwiającą pobranie Nagrania i korzystanie z niego wyłącznie dla celów poglądowych, bez prawa do publikacji.
 7. Uzyskanie licencji do korzystania z Nagrania z możliwością publikacji wymaga złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu i zawarcia z Jaguarec stosownej umowy licencyjnej.

Nagrania

 1. Aktualna oferta Nagrań z repertuaru Jaguarec prezentowana jest na bieżąco w Serwisie.
 2. Jaguarec oświadcza, że jest uprawniony do udzielania licencji i podejmowania innych czynności związanych z eksploatacją Nagrań w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie. W szczególności Jaguarec jest uprawniony do korzystania i rozporządzania:
  1. autorskimi prawami majątkowymi do zawartych w Nagraniach utworów muzycznych i słowno-muzycznych;
  2. prawami pokrewnymi do zawartych w Nagraniach artystycznych wykonań;
  3. prawami pokrewnymi producenta fonogramu w stosunku do Nagrań.
 3. Jaguarec oświadcza, że Nagrania są wolne od wad prawnych oraz że udzielenie licencji do korzystania z Nagrań zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, nie naruszy praw jakichkolwiek osób trzecich.

Rejestracja w Serwisie

 1. Rejestracja w Serwisie wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego, poprzez podanie imienia i nazwiska Użytkownika, adresu, adresu poczty elektronicznej, rodzaju prowadzonej działalności, formy organizacyjno-prawnej, nazwy (firmy) pod jaką prowadzona jest działalność gospodarcza, zawodowa lub inna działalność zarobkowa. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik wskazuje również nazwę użytkownika i hasło, którymi zamierza się posługiwać przy logowaniu do Serwisu. Użytkownik może podać również inne dane, które uzna za istotne.
 2. Rejestracja Użytkownika w Serwisie dokonywana jest przez Jaguarec w ciągu 3 dni roboczych na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego. Jaguarec zastrzega sobie prawo weryfikacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, w tym w szczególności dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, firmy lub organizacji.
 3. Jaguarec informuje Użytkownika o zakończeniu rejestracji za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym.

Próbna licencja do korzystania z Nagrań

 1. Z chwilą otrzymania od Jaguarec potwierdzenia rejestracji w Serwisie Użytkownikowi udzielona zostaje niewyłączna próbna licencja do korzystania z Nagrań dostępnych w Serwisie dla celów poglądowych w zakresie:
  1. pobierania Nagrań z Serwisu i zapisywania ich w pamięci komputera;
  2. synchronizacji Nagrań z utworami audialnymi i audiowizualnymi;
  3. dokonywania opracowań Nagrań na potrzeby utworów określonych powyżej.
 2. Próbna licencja do korzystania z Nagrań udzielona zostaje pod warunkiem, że Użytkownik nie będzie tych Nagrań rozpowszechniał. Zakaz rozpowszechniania dotyczy zarówno samych Nagrań, jak i wszelkich ich opracowań oraz wszelkich utworów audialnych i audiowizualnych zawierających Nagrania, niezależnie od techniki rozpowszechniania, jego odpłatnego lub nieodpłatnego charakteru, zasięgu i odbiorców. Dla uniknięcia wątpliwości, za niedozwolone rozpowszechnianie Nagrań uważa się również udostępnienie ich pojedynczemu klientowi lub kontrahentowi Użytkownika. W przypadku rozpowszechnienia Nagrania przez Użytkownika udzieloną mu próbną licencję do korzystania z Nagrań uważa się za niebyłą.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do przenoszenia próbnej licencji na jakiekolwiek osoby trzecie, ani do udzielania takim osobom dalszych licencji (sublicencji) do korzystania z Nagrań.
 4. Korzystanie z Nagrań z naruszeniem zasad określonych powyżej stanowi naruszenie praw przysługujących Jaguarec i może skutkować odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 5. Próbna licencja do korzystania z Nagrań obejmuje:
 6. autorskie prawa majątkowe do zawartych w Nagraniach utworów muzycznych oraz słowno-muzycznych;
 7. prawa do zawartych w Nagraniach artystycznych wykonań;
 8. prawa pokrewne producenta fonogramu w stosunku do Nagrań.

Zamówienia

 1. Mechanizm Serwisu umożliwia Użytkownikom składanie zamówień dotyczących udzielenia licencji do korzystania z Nagrań udostępnionych w Serwisie.
 2. Jaguarec przewiduje możliwość udzielania licencji do korzystania z Nagrań w następujących formach:
  1. licencje indywidualne – których warunki ustalane są indywidualnie na podstawie potrzeb konkretnego Użytkownika;
  2. licencje uproszczone – których warunki odpowiadają jednemu ze standardowych wzorów udostępnionych w Serwisie.
 3. Użytkownicy będący Konsumentami mogą uzyskać licencję do korzystania z Nagrań wyłącznie w formie licencji uproszczonej.
 4. Zawarcie umowy licencyjnej następuje z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika warunków umowy licencyjnej w sposób określony w niniejszym Regulaminie. Licencja do korzystania z Nagrań obowiązuje jednak dopiero od dnia zapłaty opłaty licencyjnej na rzecz Jaguarec. Wcześniejsze korzystanie z Nagrań w zakresie objętym licencją (w tym w szczególności poprzez ich rozpowszechnianie) stanowi naruszenie praw przysługujących Jaguarec i może skutkować odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 5. Niezwłocznie po zawarciu umowy licencyjnej Jaguarec wystawi fakturę VAT na kwotę opłaty licencyjnej i prześle ją Użytkownikowi. W przypadku umów zawartych z Konsumentami, Jaguarec wystawi fakturę VAT jedynie w przypadku, gdy Użytkownik zgłosi takie żądanie w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym zawarto umowę licencyjną lub dokonano zapłaty.
 6. Składając zamówienie Użytkownik akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur VAT przez Jaguarec w formie elektronicznej. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane w formacie PDF, w sposób zapewniający autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury, w szczególności  uniemożliwiający dokonywanie zmian w treści faktury, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika przy rejestracji w Serwisie.
 7. W terminie 1 miesiąca od zawarcia umowy licencyjnej Użytkownik może zwrócić się do Jaguarec o potwierdzenie postanowień tej umowy na piśmie. W takim wypadku Jaguarec prześle na adres wskazany przez Użytkownika egzemplarz umowy licencyjnej podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Jaguarec.

Licencje indywidualne

 1. Udzielenie licencji indywidualnej do korzystania z Nagrań wymaga złożenia zamówienia przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu oraz zawarcia pomiędzy Jaguarec a Użytkownikiem umowy licencyjnej za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Składając zamówienie Użytkownik podaje następujące dane:
  1. tytuł i autor Nagrania;
  2. opis projektu, w którym Użytkownik zamierza wykorzystać Nagranie (np. film fabularny, film reklamowy, audycja radiowa itp.);
  3. pola eksploatacji projektu zawierającego Nagranie (np. telewizja, radio, Internet);
  4. terytorium, na którym przebiegać będzie eksploatacja projektu zawierającego Nagranie;
  5. okres eksploatacji projektu zawierającego Nagranie;
  6. nakład nośników projektu zawierającego Nagranie;
  7. czas trwania fragmentu Nagrania przeznaczonego do wykorzystania – w przypadku filmów fabularnych, filmów dokumentalnych i filmów korporacyjnych;
  8. dane niezbędne do wystawienia faktury VAT – w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
 3. W ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia Jaguarec prześle na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przy rejestracji w Serwisie propozycję warunków umowy licencyjnej, zawierającą w szczególności wycenę licencji do korzystania z Nagrania.
 4. Jaguarec zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące treści złożonego zamówienia. W takim wypadku termin wyceny zamówienia biegnie dopiero od dostarczenia Jaguarec stosownych wyjaśnień.
 5. Jeżeli Użytkownik akceptuje warunki umowy licencyjnej zaproponowane przez Jaguarec, powinien powiadomić o tym Jaguarec za pomocą poczty elektronicznej. Samo uiszczenie opłaty licencyjnej w kwocie zaproponowanej przez Jaguarec, w braku odmiennego oświadczenia Użytkownika, również uważa się za zaakceptowanie przedstawionej przez Jaguarec propozycji umowy licencyjnej.
 6. Sformułowana przez Jaguarec propozycja warunków licencji do korzystania z Nagrań jest wiążąca przez okres 1 miesiąca. Jeżeli w tym terminie Użytkownik nie zaakceptuje propozycji Jaguarec, propozycja ta przestaje wiązać, zaś złożone zamówienie zostaje anulowane. To samo dotyczy braku możliwości doręczenia warunków umowy licencyjnej Użytkownikowi, wynikającego z przyczyn leżących po stronie tego Użytkownika (w tym w szczególności podania nieprawidłowych lub nieaktualnych danych kontaktowych).

Licencje uproszczone

 1. Udzielenie licencji uproszczonej do korzystania z Nagrań następuje w całości za pośrednictwem mechanizmów Serwisu.
 2. Składając zamówienie Użytkownik wybiera Nagranie oraz jeden ze standardowych wzorów licencji udostępnionych w Serwisie, a ponadto podaje następujące dane:
  1. tytuł projektu, w którym Użytkownik zamierza wykorzystać Nagranie;
  2. dane niezbędne do wystawienia faktury VAT – w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
 3. Warunkiem zawarcia umowy licencyjnej z Konsumentem jest wyrażenie przez niego wyraźnej zgody na rozpoczęcie okresu obowiązywania licencji przed upływem terminu do odstąpienia od umowy licencyjnej.
 4. Po potwierdzeniu przez Użytkownika warunków umowy licencyjnej i dokonaniu płatności na koncie Użytkownika w Serwisie pojawi się informacja o udzielonej licencji wraz z możliwością pobrania dokumentu elektronicznego obejmującego warunki licencji oraz ewentualnie z możliwością pobrania faktury. Równocześnie informacja o udzielonej licencji przesłana zostanie na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wraz z dokumentem elektronicznym obejmującym warunki licencji oraz ewentualnie z możliwością pobrania faktury.

Korzystanie z Serwisu

 1. Użytkownik zobowiązany jest powstrzymać się od korzystania z Serwisu w sposób, który:
  1. zakłóca funkcjonowanie Serwisu;
  2. jest uciążliwy lub niebezpieczny dla innych Użytkowników;
  3. polega na zautomatyzowanym pobieraniu Nagrań dostępnych w Serwisie;
  4. prowadzi do przełamania lub obejścia zastosowanych przez Jaguarec zabezpieczeń przed dostępem do Nagrań lub innych elementów Serwisu;
  5. narusza normy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.
 2. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Jaguarec może bez dodatkowego ostrzeżenia zablokować jego dostęp do Serwisu. W przypadku uprawdopodobnienia takiego naruszenia Jaguarec może bez dodatkowego ostrzeżenia zawiesić dostęp Użytkownika do Serwisu do czasu uzyskania stosownych wyjaśnień. Podejmując działania, o których mowa niniejszym ustępie, Jaguarec powiadomi o tym Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres podany przy rejestracji w Serwisie.
 3. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać swojego hasła potrzebnego do korzystania z Serwisu osobom trzecim.

Wymagania techniczne

 1. Aby poprawnie korzystać z Serwisu Użytkownik musi posiadać dostęp do komputera osobistego lub urządzenia mobilnego połączonego z siecią Internet, na którym zainstalowany jest jeden z poniższych programów:
  1. FireFox wersja 5 lub nowsza;
  2. Internet Explorer wersja 8 lub nowsza;
  3. Opera wersja 10 lub nowsza;
  4. Chrome wersja 18 lub nowsza
  5. Safari wersja 5.1.5 lub nowsza.
 2. Rejestracja w Serwisie wymaga ponadto posiadania konta poczty elektronicznej e-mail.
 3. W związku z korzystaniem z Serwisu na komputerze, którym posługuje się Użytkownik mogą być zapisywane pliki typu cookie, służące gromadzeniu informacji związanych z korzystaniem z Serwisu. Pliki typu cookie umożliwiają w szczególności zidentyfikowanie komputera Użytkownika w związku z logowaniem w Serwisie.

Zakończenie korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z dalszego korzystania z Serwisu, wysyłając Jaguarec stosowne oświadczenie za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Jeżeli Użytkownik nie zaloguje się na swoje konto w Serwisie w ciągu kolejnych 365 dni kalendarzowych Jaguarec może zlikwidować jego konto w Serwisie.
 3. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z Serwisu, jak również w przypadku wyrejestrowania go z Serwisu z innych przyczyn, Jaguarec usunie ze swoich komputerów wszelkie treści odnoszące się do takiego Użytkownika.

Uprawnienia Konsumentów

 1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy licencyjnej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając Jaguarec oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy licencyjnej Konsument może wykonać w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy licencyjnej Jaguarec niezwłocznie prześle na wskazany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej dokument elektroniczny potwierdzający otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy licencyjnej, jednak nie później niż w terminie 14 dni, Jaguarec zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności.
 5. Jaguarec dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument uzgodni z Jaguarec inny sposób zwrotu, przy czym w każdym przypadku Konsument nie poniesie w związku ze zwrotem żadnych opłat.
 6. Jaguarec zastrzega sobie prawo do odliczenia od kwot zwracanych Konsumentowi wartości wynagrodzenia Jaguarec proporcjonalnego do okresu obowiązywania licencji, tj. do chwili doręczenia Jaguarec oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane Jaguarec w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Jaguarec wynosi 30 dni. W przypadku reklamacji wniesionych przez Użytkowników niebędących Konsumentami Jaguarec zastrzega sobie prawo wydłużenia tego terminu z powodu złożoności danej reklamacji lub podejmowanych czynności wyjaśniających.
 3. Podstawą reklamacji nie mogą być różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Użytkownika.

Postanowienia końcowe

 1. Jaguarec zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Serwisu w każdym czasie bez podawania przyczyny. W takim wypadku zawarte umowy licencyjne pozostają jednak w mocy.
 2. Jaguarec zastrzega sobie prawo do czasowego częściowego lub całkowitego zawieszenia funkcjonowania Serwisu w celu wprowadzenia w nim ulepszeń lub przeprowadzania jego konserwacji.
 3. Ewentualne spory dotyczące funkcjonowania Serwisu lub eksploatacji Nagrań rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron. Sprawy niemożliwe do wyjaśnienia na drodze porozumienia stron, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Jaguarec, za wyjątkiem spraw z udziałem Konsumentów, które rozstrzygane będą przez sąd właściwości ogólnej.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy o prawach konsumenta. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów określa ustawa o ochronie danych osobowych oraz przyjęta w Serwisie Polityka Prywatności.
 5. Jaguarec zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Aktualna treść Regulaminu będzie na bieżąco dostępna w Serwisie.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY LICENCYJNEJ ZAWARTEJ Z KONSUMENTEM

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

Jaguarec sp z o.o.
 1. Lipska 5
03-904 Warszawa

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*):

umowa licencyjna dotycząca korzystania z nagrania ................................... (tytuł i autor) na potrzeby projektu ................................... (tytuł)

– Data zawarcia umowy:

...................................

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

...................................

– Adres konsumenta(-ów)

...................................

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

...................................

– Data

................................... (*) Niepotrzebne skreślić.