Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu internetowego Jaguarec Music Search (www.jaguarecmusicsearch.com)

Serwis

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego Jaguarec Music Search, działającego pod adresem internetowym wwwjaguarecmusicsearch.com (dalej jako „Serwis”).

Administrator

Serwis prowadzony jest przez Jaguarec Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-904) przy ul. Lipskiej 5, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS: 0000342234, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, NIP: PL 1132783436, REGON: 142125444 (dalej jako „Administrator”). Administrator jest administratorem wszystkich przetwarzanych w Serwisie danych osobowych.

Dane osobowe

Osoby dokonujące rejestracji w Serwisie lub składające za jego pomocą zamówienie mogą być poproszone o podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail. Ponadto złożenie zamówienia wiąże się z koniecznością podania adresu, numeru telefonu oraz ewentualnie danych dotyczących działalności gospodarczej, tj. firmy, numeru identyfikacji podatkowej i rodzaju działalności. Osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, która chce otrzymać fakturę VAT powinna dodatkowo podać numer PESEL. Dane użytkowników Serwisu przetwarzane są wyłącznie w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz prawidłowej realizacji zamówień. Dane te mogą być wykorzystywane do przesyłania informacji handlowych tylko za odrębną zgodą użytkowników i na ich wyraźne życzenie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wykonania umowy z użytkownikiem Serwisu lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika Serwisu przed zawarciem umowy. Podstawą prawną ewentualnego przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych jest wyłącznie zgoda użytkownika Serwisu, która może być w dowolnym momencie cofnięta. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych użytkowników Serwisu innym osobom lub instytucjom, za wyjątkiem sytuacji, kiedy obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa.

Informacje handlowe

Administrator nie przesyła użytkownikom Serwisu bez ich wyraźnej zgody, żadnych ofert, reklam, ani innych materiałów niezwiązanych bezpośrednio ze złożonym zamówieniem. Użytkownik Serwisu podający swój adres e-mail wraz z prośbą o przesyłanie informacji o nowościach wydawniczych gwarantuje sobie błyskawiczny dostęp do najnowszych produktów z chwilą wprowadzania ich na rynek. Na ten adres wysyłane są również informacje o wszystkich stosowanych w Serwisie promocjach cenowych. Podając numer kontaktowy możecie mieć Państwo pewność, że bez państwa zgody nigdy nie otrzymają Państwo wiadomości SMS z reklamą lub ofertą. Numer ten służy do weryfikacji zamówień oraz kontaktu z klientem w sprawie wykonania umowy.

Cookies

Mechanizm funkcjonowania Serwisu w celu identyfikacji użytkowników wykorzystuje pliki typu cookie (informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z danego komputera). Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, co może jednak uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Logi serwera

Serwer Serwisu zbiera informacje dotyczące wykorzystania Serwisu przez użytkowników oraz ich adresów IP. Informacje te wykorzystywane są tylko w celach technicznych oraz do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk.

Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe podawane przez użytkowników Serwisu są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi. zmianami). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może jednak skutkować niemożnością skorzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu, w tym w szczególności niemożnością złożenia zamówienia. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Serwisie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane osobowe przetwarzane są przez okres korzystania z Serwisu, tj. do czasu zlikwidowania przez użytkownika konta w Serwisie. Po likwidacji konta w Serwisie mogą być jednak przez niezbędny czas przetwarzane dane potrzebne do realizacji i rozliczenia złożonych wcześniej zamówień. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na chronionym i certyfikowanym serwerze w sposób zapewniający właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych osób zajmująca się jej administracją. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci zaszyfrowanej (MD5) i obsługa Serwisu nie ma do nich żadnego dostępu. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do zabezpieczenia identyfikatora i hasła do swojego konta przed dostępem osób trzecich.

Postanowienia końcowe

Aktualna wersja Polityki Prywatności dostępna jest w Serwisie. Korzystając z Serwisu użytkownik akceptuje aktualną wersją Polityki Prywatności. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na następujący adres: Jaguarec Sp. z o.o. Ul. Lipska 5 03-904 Warszawa tel. (22) 617 34 33 W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na następujący adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.